S T A N O V Y

zájmového sdružení právnických osob

KLDS ČR

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR

Stanovy byly schváleny Radou sdružení na zasedání Rady dne 6. března 2018.
 

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1. Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR je zájmové sdružení právnických osob založené a registrované ve smyslu ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník v jeho platném znění. V dalších ustanoveních těchto stanov jen „Sdružení“.

1.2. Sdružení je právnickou osobou, která sdružuje a reprezentuje právnické osoby (zaměstnavatelské a podnikatelské svazy a sdružení) z oblasti vlastníků lesů, podnikatelů a zaměstnavatelů v lesním hospodářství, v dřevozpracujícím průmyslu a v navazujících odvětvích.

1.3. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje své členy na základě společných cílů vyjádřených v čl. 3. těchto stanov.

 


Článek 2
Název a sídlo Sdružení

2.1. Název:   Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR (zkratka KLDS ČR)

2.2. Sídlo:     Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6

2.3. IČ:         751 15 212

 

Článek 3
Předmět činnosti Sdružení

3.1. Předmětem činnosti Sdružení je:

a) formulovat, koordinovat, prosazovat a hájit podnikatelské, zaměstnavatelské a profesní zájmy svých členů a spolupracovat při tom s orgány státní správy, se samosprávnými orgány, s ostatními zaměstnavatelskými svazy, odbory a jinými právnickými osobami;

b) podporovat a prosazovat společné zájmy svých členů v oblasti legislativy, financování, daní, a v dalších oblastech;

c) usilovat o zachování sociálního smíru;

d) zajišťovat předávání odborných informací lesnického a dřevozpracujícího odvětví mezi členy Sdružení;

e) přispívat k upevňování spolupráce mezi členy Sdružení;

f) usilovat o zkvalitnění podnikatelského prostředí a dodržování etických zásad podnikání.


 

Článek 4
Orgány Sdružení

4.1.    Orgány sdružení jsou:
-  rada sdružení
-  prezident, viceprezident
-  dozorčí rada

 

Rada Sdružení

4.2. Rada Sdružení (dále jen Rada) je nejvyšším orgánem Sdružení. Tvoří ji všichni členové Sdružení. Člen Sdružení se jednání Rady účastní prostřednictvím svého statutárního orgánu. Statutární orgán člena může udělit plnou moc jiné osobě, která bude tohoto člena při jednání Rady zastupovat.

4.3. Rada je svolávána statutárním orgánem Sdružení nejméně dvakrát ročně nebo do pěti pracovních dnů ode dne, kdy o její svolání požádá některý z členů dozorčí rady nebo kterýkoliv člen Sdružení. V žádosti o svolání mimořádného zasedání Rady, která se doručuje statutárnímu orgánu Sdružení, musí být navržen program jednání a zdůvodnění svolání mimořádného zasedání. Pozvánka na řádné nebo mimořádné jednání Rady musí být písemná, , musí obsahovat program jednání, datum, hodinu a místo jednání a musí být zaslána všem členům Sdružení elektronickým dopisemnejméně 14 dnů přede dnem jednání. Doručení elektronického dopisu člen Sdružení opět elektronickým dopisem potvrdí. Nesvolá-li statutární orgán řádné či mimořádné zasedání Rady shora uvedeným způsobem, může zasedání Rady svolat kterýkoliv člen Sdružení či dozorčí rady včetně prezidenta či viceprezidenta.

4.4. Jednání Rady se mohou zúčastnit kromě členů Sdružení i členové dozorčí rady.

4.5. S programem uvedeným na pozvánce musí vyslovit souhlas všichni členové Rady. Pokud některý z nich odmítne některý bod programu, nebude tento bod na jednání Rady projednáván. K odmítnutí může dojít nejpozději poté, co prezident nebo viceprezident zahájí jednání Rady. Program jednání může být jednomyslným rozhodnutím všech členů Rady doplňován.

4.6. Rada je způsobilá usnášení, je-li přítomno alespoň 3/4 všech členů Sdružení. Není-li Rada způsobilá se usnášet ani po uplynutí půl hodiny od doby, na kterou byla svolána, a je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení, považuje se Rada za usnášeníschopnou.

4.7. Usnesení Rady jsou přijímána dvoutřetinovou většinou přítomných členů Rady. Každý člen Sdružení má na zasedání Rady jeden hlas.

4.8. Do působnosti Rady patří zejména:

a) schvalovat základní předmět činnosti a cíle Sdružení a činit strategická rozhodnutí Sdružení;

b) projednávat a schvalovat zprávu o hospodaření;

c) schvalovat rozpočet;

d) jmenovat a odvolávat dozorčí radu způsobem uvedeným v čl. 4 bod 4.16. těchto stanov;

e) projednávat zprávy dozorčí rady;

f) jmenovat a odvolávat prezidenta a viceprezidenta způsobem uvedeným v čl. 4 bod 4.14. těchto stanov;

g) schvalovat změny a doplnění stanov;

h) schvalovat výši členských příspěvků a podmínky jejich splatnosti;

i) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena ze Sdružení;

j) rozhodovat o rozpuštění Sdružení, o jmenování likvidátora a o stanovení jeho odměny;

k) rozhodovat o sloučení Sdružení s jiným sdružením;

l) rozhodovat o naložení s likvidačním zůstatkem.

4.9. Na začátku jednání je Radou jmenován zapisovatel. Jednání Rady řídí prezident Sdružení a v jeho nepřítomnosti viceprezident Sdružení. Z jednání Rady pořizuje jmenovaný zapisovatel zápis, který ověřuje prezident Sdružení a v jeho nepřítomnosti viceprezident Sdružení. Součástí zápisu jsou přijatá usnesení Rady a prezenční listina. Zápis obdrží všichni členové Sdružení do 30 dnů od skončení zasedání Rady.

 

Prezident, viceprezident

4.10. Prezident je statutárním a výkonným orgánem Sdružení. Řídí tedy jeho činnost a zastupuje Sdružení navenek. Za Sdružení podepisuje samostatně tak, že k názvu Sdružení připojí svůj podpis.

4.11. Po dobu nepřítomnosti prezidenta jej zastupuje viceprezident.

4.12. Výkon funkce prezidenta či viceprezidenta je nezastupitelný.

4.13. Funkční období prezidenta a viceprezidenta je jeden rok. Opakované jmenování prezidenta i viceprezidenta je možné.

4.14. Prezidenta a viceprezidenta jmenuje Rada sdružení ze seznamu členů Sdružení, který tvoří přílohu č. 1 těchto stanov a bude doplňován při změně členské základny. V tomto seznamu jsou uvedeni všichni členové Sdružení pod pořadovými čísly. Prezident a viceprezident nemohou být statutárním orgánem či členem statutárního orgánu stejného člena Sdružení.

Prezidentem a viceprezidentem bude jmenován statutární orgán nebo člen kolektivního statutárního orgánu toho člena Sdružení, který má pro daný rok nárok na obsazení těchto funkcí podle zásady rotace funkcí prezidenta a viceprezidenta.

To znamená, že po uplynutí funkčního období jednoho prezidenta a viceprezidenta nastoupí do funkce prezidenta a viceprezidenta statutární orgán nebo člen kolektivního statutárního orgánu v pořadí dalšího člena Sdružení. Protože opakované jmenování prezidenta i viceprezidenta je možné, bude v takovém případě další prezident a viceprezident jmenován až po uplynutí dalšího funkčního období stávajících.. Prezident i viceprezident mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení zaslaného všem ostatním členům rady. Jejich funkce skončí dnem, kdy proběhlo nebo mělo proběhnout nejbližší zasedání Rady sdružení.

4.15. Prezidentovi přísluší zejména:

a) realizovat cíle činnosti a strategická rozhodnutí Sdružení dle usnesení Rady;

b) zpracovávat zprávu o hospodaření Sdružení a jeho rozpočet a předkládat je ke schválení Radě;

c) připravovat podklady pro schvalování přijetí nových členů Sdružení nebo pro vyloučení členů Sdružení;

d) připravovat organizační zabezpečení zasedání Rady;

e) navrhovat změny stanov Sdružení;

f) veškerá další výkonná činnost, která nepatří do pravomoci jiných orgánů Sdružení.

 

Dozorčí rada

4.16. Dozorčí rada má tři členy, které volí Rada na dobu tří let z kandidátů navržených členy Sdružení. Každý člen Sdružení má právo navrhnout pouze jednoho kandidáta. Členové dozorčí rady nemohou být současně členy Rady Sdružení a prezidentem či viceprezidentem Sdružení. Znovuzvolení členů dozorčí rady je možné.

4.17. Dozorčí rada volí svého předsedu, který řídí činnost dozorčí rady a místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

4.18. Do působnosti dozorčí rady patří kontrola finančního hospodaření Sdružení, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Sdružení předloženého prezidentem. O kontrole hospodaření a o přezkoumání rozpočtu pořizuje dozorčí rada písemnou zprávu, kterou předkládá ke schválení Radě sdružení.

4.19. Dozorčí rada se schází minimálně 2x ročně. Její jednání řídí předseda dozorčí rady.

4.20. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

4.21. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda stejným způsobem a ve stejných lhůtách jak je uvedeno v čl. 4. bod 4.3.

4.22. Členové dozorčí rady mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení zaslaného prezidentovi. Jejich funkce skončí dnem, kdy proběhlo nebo mělo proběhnout nejbližší zasedání Rady sdružení.

4.23. Členové dozorčí rady mají právo zúčastnit se zasedání Rady sdružení.

4.24. Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada do konání příštího zasedání Rady kooptovat za odstupující či zemřelé členy jiné.

 

 

Článek 5
Členství

5.1. Členství ve Sdružení je dobrovolné. Členem Sdružení se může stát jen právnická osoba z oboru uvedeného v čl. 1 bod 1.2. těchto stanov, která souhlasí s výše uvedenými cíli činnosti Sdružení a hodlá tyto cíle aktivně podporovat a realizovat.

5.2. K přijetí za člena Sdružení dojde schválením jeho přihlášky Radou sdružení. Podáním členské přihlášky, která je přílohou č. 2 těchto stanov, uznává uchazeč o členství pro případ svého přijetí stanovy Sdružení a strukturu a výši členských příspěvků.

5.3. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí za člena Sdružení bude sděleno uchazeči písemně. Jeho členství začíná dnem schválení přihlášky. Na přijetí za člena není právní nárok.

5.4. Členství zaniká:

a) vystoupením člena – prohlášení o vystoupení musí být zasláno písemně doporučeným dopisem prezidentovi. Vystoupení je účinné doručením tohoto dopisu.

b) vyloučením člena v případě, že

- je v prodlení s placením členských příspěvků přesto, že byl na neplacení upozorněn a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k zaplacení;

- přes písemné upozornění neplní své členské povinnosti;

- hrubě či opakovaně porušil stanovy Sdružení, cíle Sdružení, rozhodnutí Sdružení, chová se nečestně, zatajuje potřebné informace, poškozuje práva Sdružení nebo jeho členů. O vyloučení rozhoduje Rada sdružení. Vyloučený člen může požádat příslušný okresní soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a Stanovami;

c) zrušením člena bez právního nástupce;

d) dnem prohlášení konkursu na člena nebo dnem zamítnutí návrhu na prohlášeníkonkursu na člena pro nedostatek jeho majetku.

5.5. Členové Sdružení mají právo účastnit se zasedání Rady sdružení, podávat návrhy a vykonávat hlasovací právo. Při zachování rotačního systému mají právo na výkon funkce prezidenta či viceprezidenta. Při likvidaci Sdružení mají nárok na podíl na likvidačním zůstatku.

5.6. Členové mají povinnost:

a) dodržovat stanovy Sdružení;

b) plnit usnesení Rady sdružení či rozhodnutí prezidenta či viceprezidenta;

c) podporovat Sdružení při dosahování cílů jeho činnosti;

d) poskytovat Sdružení informace, které jsou nezbytné k zabezpečení cílů jeho činnosti a k plnění rozhodnutí orgánů sdružení;

e) platit řádně a včas příspěvky do Sdružení.


 

Článek 6
Finanční hospodaření

6.1. Sdružení je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za neplnění svých povinností.

6.2. Sdružení získává pro realizaci svých cílů finanční prostředky zejména z členských příspěvků, darů, grantů, dědictví, dotací, úroků a případných výnosů ze správy jmění Sdružení. Majetek nabytý činností Sdružení se stává majetkem tohoto Sdružení.

6.3. Hospodaření Sdružení se řídí ročním rozpočtem.

6.4. Pokud Sdružení obdrží účelové dotace nebo příspěvky, je nakládání s těmito prostředky možné jen v rámci účelu, na který byly poskytnuty.

6.5. Členský příspěvek na kalendářní rok se stanoví vždy v rámci schvalování rozpočtu. Členům, kteří v průběhu roku přestali být členy, se zaplacený členský příspěvek nevrací.

6.6..Za své závazky Sdružení ručí výhradně svým jměním. Jakékoli osobní ručení jednotlivých členů Sdružení za závazky je vyloučeno. Člen Sdružení nebo fyzická osoba zastupující člena Sdružení však odpovídá Sdružení za škodu, kterou mu v příčinné souvislosti se svým jednáním či opomenutím způsobil.

6.7. Účetním obdobím je kalendářní rok.


 

Článek 7
Zánik sdružení

7.1. Sdružení se zrušuje:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Rady sdružení;

b) z důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech.

7.2. Při zrušení Sdružení jeho dobrovolným rozpuštěním jmenuje Rada likvidátora, který provede likvidaci Sdružení.

7.3. Likvidátor vypořádá závazky a vymůže pohledávky Sdružení a případný likvidační zůstatek rozdělí na základě rozhodnutí Rady mezi účastníky Sdružení.

7.4. Sdružení zaniká výmazem z registrace zájmových sdružení právnických osob.


 

Článek 8
Závěrečná ustanovení

8.1. Toto znění stanov bylo schváleno na  zasedání Rady Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR dne 06. března 2018.

8.2. O změnách a doplnění stanov rozhoduje Rada sdružení. Návrhy změn nebo doplnění stanov předkládá prezident, viceprezident, členové dozorčí rady nebo kterýkoliv člen Sdružení. Změny či doplnění stanov jsou účinné dnem, kdy o nich rozhodla Rada Sdružení. Změny stanov, které se týkají názvu, sídla, předmětu činnosti Sdružení, orgánů, kterými Sdružení jedná, a jmen osob vykonávajících jejich působnost je třeba nahlásit příslušnému úřadu ke změně registrace.

8.3. Každý člen Sdružení obdrží jednu kopii platných stanov.

8.4. Z rozhodnutí Rady sdružení mohou být z významných osobností jmenováni čestní členové sdružení, kteří podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena sdružení. Tito čestní členové nemají hlasovací právo.

 

Členové Rady Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů, zájmové sdružení právnických osob

Asociace českých nábytkářů Ing. Martin Čudka
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Ing. František Dejnožka
Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s. Ing. Petr Pražan, Ph.D.
Svaz českých a moravských výrobních družstev Ing. Pavel Kříž
Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu Ing. Tomáš Hrubec

 

 

 

Příloha č. 1 stanov KLDS ČR

 

Seznam členů Sdružení

1. Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu 

2. Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství 

3. Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s.

4. Asociace českých nábytkářů

5. Svaz českých a moravských výrobních družstev

 

Příloha č. 2 stanov KLDS ČR

 

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR

Sídlo:  Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6

 

Členská přihláška

 

Na základě ustanovení článku 5. stanov Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR žádám o přijetí za člena tohoto Sdružení. Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami Sdružení a strukturou a výší členských příspěvků.

 

 

Žadatel:                     .............................................................................................................................

 

Sídlo žadatele:            .............................................................................................................................

                                                          

Registrace:                  .............................................................................................................................

 

IČ:       .................................                          DIČ:    .....................................

 

Statutární orgán nebo člen (členové) statutárního orgánu oprávněni za společnost podepisovat:

 

................................................................................................................................................................

funkce                                       jméno                                        příjmení                                     podpis

 

................................................................................................................................................................

funkce                                       jméno                                        příjmení                                     podpis

 

................................................................................................................................................................

funkce                                       jméno                                        příjmení                                     podpis

 

                                                          

Kontaktní osoba:        .............................................................................................................................

                                                               funkce, jméno, příjmení, telefon, e-mail